Wanneer u deelneemt aan lessen of activiteiten van Het DansAteljee vzw (HDA) gelden volgende algemene voorwaarden.
Vele zaken zijn vanzelfsprekend, maar we publiceren deze toch graag even, want goede afspraken maken goede vrienden.

Toegang

Het DansAteljee is een private sportclub waar enkel leden en hun begeleiders toegelaten zijn.
Leden krijgen na het scannen van hun lidkaart, toegang tot de kleedkamers en de dansstudio's. Begeleiders kunnen gebruik maken van de wachtruimte aan de balie.
De medewerkers van Het DansAteljee hebben het recht om elke persoon die een gevaar zou kunnen vormen voor de veiligheid of gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot Het DansAteljee te verbieden.
 

Firstfunkflore

Lidkaart

Iedereen krijgt in het begin van het dansjaar een lidkaart met een persoonlijke barcode.  Wanneer je deze scant aan de infobalie, registreert de computer je aanwezigheid.   Deze barcode is gelinkt aan je lidnummer.
Voor een nieuw of extra lidkaartje betaal je 2 euro.  Scannen is verplicht!

Verzekering

 
De deelnemers zijn verzekerd voor alle gebeurlijke ongevallen ten gevolge van activiteiten georganiseerd door Het DansAteljee.  Ook de verplaatsing via de kortste weg van en naar de 
dansstudio is verzekerd.
Materiële schade of schade aan kleding, brillen, uurwerken, juwelen alsook schade ten gevolge van verlies of
diefstal, wordt niet gedekt door de verzekering. Breng geen waardevolle spullen mee!
Het verzekeringsformulier om te laten invullen door de arts, kan je vinden bij de downloads op onze website.  Breng ook het secretariaat op de hoogte bij het openen van een dossier bij de verzekering.

 
funkyboys
 

Lessen

Het lesrooster is indicatief en dus steeds voor wijzigingen vatbaar.  Op de website kan u het lesrooster raadplegen.
Een groep met minder dan 10 deelnemers kan omwille van organisatorische redenen door Het DansAteljee geannuleerd worden.  Voor de deelnemers zal een alternatief aangeboden worden.

Proeflessen

Volwassenen en gevorderde dansers betalen 15 euro per proefles.  Dit bedrag wordt uiteraard afgetrokken van het lidgeld bij inschrijving. 
Voor kinderen en jeugd blijft de eerste proefles steeds gratis. Voor een extra proefles betalen ze ook 15 euro.
Tijdens de Opendansdagen in de maand mei en in de eerste week van september is ook voor iedereen de proefles gratis.
Proeflessen in september kunnen alleen in de groepen waar nog vrije plaatsjes zijn.
In verband met de verzekering is het is belangrijk dat uw gegevens bekend zijn bij Het DansAteljee wanneer u een proefles volgt.

Dranken

Eigen drank is toegestaan in de wachtruimte op voorwaarde dat het in een gesloten verpakking zit (geen blikjes).  Er kan gebruik gemaakt worden van onze eerlijke ijskast of automaat.
Er mag geen frisdrank gedronken worden in de kleedruimtes, wel water.  Het is niet toegelaten om te eten of drinken in de danszalen.

Medische toestand

Het lid/ de ouders verklaren door inschrijving, dat het lid in goede gezondheid verkeert en dat het leveren van fysieke inspanningen geen schade kan berokkenen aan zijn/haar gezondheid.  Medische aandoeningen waarvoor het belangrijk is dat Het DansAteljee en haar lesgevers op de hoogte zijn, graag vooraf of bij de inschrijving melden.

Annulering van een inschrijving

Een definitieve inschrijving is enkel geldig is bij tijdige betaling. Een tijdige betaling levert u vaak ook een korting op en geeft ons de mogelijkheid een goede groepsindeling te maken, lesgevers aan te spreken, de nodige administratieve en logistieke schikkingen te treffen,…
Een inschrijving kan niet geannuleerd worden en u kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. Alternatieve oplossingen (bv. wissel van les) kunnen altijd besproken worden.  Neem dus zeker contact met Het DansAteljee op wanneer u een probleem ervaart.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Het DansAteljee het recht om, zonder enige schadevergoeding of terugbetaling verschuldigd te zijn, de lessen geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te stellen. Overmacht omvat o.m. staking, lock-out, lockdown, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, pandemies of epidemies, weersomstandigheden, technische storingen, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die onze activiteiten verhindert.  Deze opsomming is niet limitatief.  Uiteraard zal Het DansAteljee er alles aan doen om creatieve oplossingen te zoeken om haar activiteiten te kunnen verderzetten.

Commerciële activiteiten

Het maken van publiciteit in eender welke vorm of het voeren van handel is niet toegestaan zonder toelating van Het DansAteljee vzw.

Camerabewaking

Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn er camera's geïnstalleerd in en rond het gebouw.  De beelden worden bewaard gedurende een bepaalde periode en zijn uitsluitend toegankelijk door de leden van de raad van bestuur van Het DansAteljee vzw.

Beeldmateriaal

Foto’s en video-opnames van deelnemers genomen tijdens activiteiten van Het DansAteljee kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden.  De beelden worden gebruikt voor verschillende media (drukwerk, website, sociale media,...).  De leden/deelnemers aan activiteiten van HDA gaan hiermee akkoord bij inschrijving.

Privacy

Het DansAteljee zal de grootste zorg besteden aan de geldende regels (GDPR) i.v.m. de haar toevertrouwde persoonsgegevens.

(versie 2022-2023)

balletpanorama